รหัส 809
ชื่อ-สกุล นางสาวนิภาพร วันแต่ง
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ