รหัส 314
ชื่อ-สกุล นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์