รหัส 111
ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรรณี ภูชัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ ภาษาไทย