รหัส 112
ชื่อ-สกุล นายไพรัช ปัดชาเขียว
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ ภาษาไทย