รหัส 812
ชื่อ-สกุล นางอรธีรา บุญช่วย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ