รหัส 723
ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. เทคโนโลยีและการสือสาร
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี