รหัส 114
ชื่อ-สกุล นายแดนชัย สิงห์สนิท
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ ภาษาไทย