รหัส 113
ชื่อ-สกุล นางนิตยา ชาตินันท์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ ภาษาไทย