รหัส 315
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริประภา ชูเชิด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์