รหัส 810
ชื่อ-สกุล นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ