รหัส 414
ชื่อ-สกุล นางกัญญา หมื่นชนะ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ คบ.ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. วิจัยและประเมินผล
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม