+
ชื่อ-นามสกุล
ตำเหน่ง
กลุ่มสาระ
วันเกิด
1
นายสมปอง ตาลเพชร ครู คศ.3 ภาษาไทย   2505-07-05
2
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ครู คศ.3 ภาษาไทย   2506-08-26
3
นางอรสา เสาโกมุท ครู คศ.2 ภาษาไทย   2516-12-12
4
นางสายรุ้ง นิลมูล ครู คศ.3 ภาษาไทย   2512-04-11
5
นางสาวสุวรรณี ภูชัย ครู คศ.1 ภาษาไทย   2512-08-20
6
นายไพรัช ปัดชาเขียว ครู คศ.2 ภาษาไทย   2525-11-09
7
นางเริงฤดี โสภาไชย พนักงานราชการ ภาษาไทย   2535-01-01
8
นายแดนชัย สิงห์สนิท ครู คศ.2 ภาษาไทย   2521-11-25
9
นางนิตยา ชาตินันท์ ครู คศ.2 ภาษาไทย   2518-11-02
10
นางกุลปราณีต คงเกิด ครู คศ.2 ภาษาไทย   2500-12-19
11
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ครู คศ.2 ภาษาไทย   2502-10-29
12
นางเจริญ ผลฉัตร ครู คศ.2 ภาษาไทย   2527-10-24
13
นางสุมิตตา ชนะพันธ์ ครู คศ.3 คณิตศาสตร์   2504-02-01
14
นางโชติรส เปลี่ยมไชย ครู คศ.3 คณิตศาสตร์   2502-08-02
15
นายนิมิตร ตันติวโรดม ครู คศ.2 คณิตศาสตร์   2506-12-23
16
นางสาววิยดา ขุนพรหม ครู คศ.2 คณิตศาสตร์   2517-12-07
17
นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครู คศ.2 คณิตศาสตร์   2522-09-30
18
นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครู คศ.2 คณิตศาสตร์   2518-09-23
19
นางสาวจิรวดี แก้วมี ครู คศ.1 คณิตศาสตร์   2517-05-19
20
นางสาววลัยพร คำแพง ครู คศ.1 คณิตศาสตร์   2527-09-27
21
นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู คศ.3 คณิตศาสตร์   2535-01-01
22
นางสาวอรพิน ทองโคตร ลูกจ้างชั่วคราว คณิตศาสตร์   2535-01-01
23
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณิตศาสตร์   2535-01-01
24
นางอนัญญา จันทรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณิตศาสตร์   2535-01-01
25
นายเฉลิมชัย พันแนบ ครู คศ.1 คณิตศาสตร์   2533-12-05
26
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์   2535-01-01
27
นางสาวน้ำอ้อย วันตา ครู คศ.2 คณิตศาสตร์   2535-01-01
28
นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์ ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์   2503-01-30
29
นางโรจนา มาคาน ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์   2505-01-18
30
นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์   2503-02-23
31
นางเพ็ญประภา นาราศรี ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์   2513-04-15
32
นางอรวรรณ อานพรหม ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์   2517-08-12
33
นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์   2521-04-01
34
นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์   2524-12-13
35
นางสาววีรนุช มาแก้ว ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์   2524-01-27
36
นางสาวศุภรา สะดา ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์   2520-09-17
37
นางสาวจินตนา วันสาร ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์   2523-08-02
38
นายสุริยา กะวน ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์   2521-07-28
39
นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์   2514-08-16
40
นางสาวสุกัญญา คล้ายสีเงิน ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาศาสตร์   2535-01-01
41
นายนะรงค์ ทองน้อย ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์   2523-02-26
42
นางสาวศิริประภา ชูเชิด ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์   2526-07-29
43
นางสายชล พลสีดา ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์   2524-01-01
44
นางสกุลยา พรมเท้า ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์   2535-01-01
45
นายคำรณ สงเคราะห์ธรรม ครู คศ.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2499-12-23
46
นางปรารถนา บุญนาค ครู คศ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2506-09-01
47
นายภัทรพล พิมพา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2506-01-19
48
นางกรรณิการ์ หัสนัย ครู คศ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2506-07-22
49
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ครู คศ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2508-04-20
50
นายศุภชัย อานพรหม ครู คศ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2513-05-15
51
นายณรงค์ชัย สีสุข ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2535-09-25
52
นางพวงรัตน์ จิตอารี ครู คศ.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2509-04-02
53
นางวนิดา สารสิทธิ์ ครู คศ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2513-03-26
54
นางมณี ด้วงนิล ครู คศ.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2512-11-24
55
นายนิรุตย์ มูลศรี ครู คศ.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2516-12-14
56
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ลูกจ้างชั่วคราว สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2535-01-01
57
นางญาตา ศรีโคตร ครู คศ.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2517-02-17
58
นายรชฏ แก้วเกิด ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   0000-00-00
59
นางกัญญา หมื่นชนะ ครู คศ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2508-10-24
60
นายสมนึก บุญนาค ครู คศ.3 สุขศึกษาและพลศึกษา   2504-08-19
61
นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี ครู คศ.2 สุขศึกษาและพลศึกษา   2504-04-20
62
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครู คศ.3 สุขศึกษาและพลศึกษา   2508-11-05
63
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์ ครู คศ.3 สุขศึกษาและพลศึกษา   2506-03-19
64
นางสาวทิพผกา สาธรรม ครู คศ.1 สุขศึกษาและพลศึกษา   2532-12-30
65
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ครู คศ.3 ศิลปะ   2503-05-23
66
นางกุมารี ทับทิมหล้า ครู คศ.2 ศิลปะ   2509-10-24
67
นายชินกร โสมภา ครู คศ.2 ศิลปะ   2511-02-24
68
นายพีรศิษฎ์ สิงห์โสภา ครู คศ.3 ศิลปะ   2512-05-31
69
นายธีรวัฒน์ พันธ์ุแสง ครู คศ.2 ศิลปะ   2520-11-26
70
นายมานะ บุญเกิด ครู คศ.1 ศิลปะ   2527-02-12
71
นายพโยธร ผลพูน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2535-01-01
72
นายพงศกร พรมมาก ลูกจ้างชั่วคราว การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2533-05-06
73
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ครู คศ.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2505-11-19
74
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว ครู คศ.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2506-11-10
75
นางสุกัญญา ตันติวโรดม ครู คศ.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2505-02-12
76
นายยุทธนา นาอุดม ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2516-11-08
77
นายชูชาติ แสงภูพาท ครู คศ.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2511-05-02
78
นายนิกร หล้าน้อย ครู คศ.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2529-05-03
79
นางทาริกา วงศ์แก้ว ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2519-03-19
80
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2522-07-19
81
นายสาธาร รวบรัด ครู คศ.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2524-12-10
82
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2520-02-27
83
นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง พนักงานราชการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2535-01-01
84
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ครู คศ.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2529-04-03
85
นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2518-07-07
86
นางสาวนุสรา มิไพทูล ครู คศ.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2526-01-01
87
นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา ครู คศ.1 ภาษาต่างประเทศ   2532-01-01
88
นางนิภา หินสุภาพ ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2501-02-11
89
นางรัชนีกร ตาลเพชร ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2504-09-30
90
นางสาววิรัตน์ คำเขียน ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2507-02-19
91
นางชลดา ชินพัชรธรรม ครู คศ.3 ภาษาต่างประเทศ   2501-03-24
92
นาสาวชาริณา ศรีเหรา ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2516-01-12
93
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ครู คศ.3 ภาษาต่างประเทศ   2515-09-07
94
นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2511-08-29
95
นางอนุรักษ์ รอดเกตุ ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2501-01-07
96
นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองปั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาษาต่างประเทศ   2535-01-01
97
นางสาวนิภาพร วันแต่ง ครู คศ.3 ภาษาต่างประเทศ   2525-10-02
98
นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ   2535-01-01
99
นายชวุฒิ มากมิ่ง ครู คศ.1 ภาษาต่างประเทศ   2531-01-17
100
นางอรธีรา บุญช่วย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ   2528-07-30
101
นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง ครู คศ.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   2527-10-24
102
นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู คศ.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   2527-10-24
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3