Document Document

มีที่ศึกษาต่อแล้วจำนวนทั้งหมด 116 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร (10)


room

นายทวีศักดิ์ ขวัญยืน

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาววันวิสา สายไหม

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายนครินทร์ อยู่ชัง

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายวาทิตย์ ปิ่นนาง

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาล
รูปแบบที่ 2 (โควตา)
ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยพะเยา (29)


room

นายพงศกร กาศจันทร์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวชลธิชา อินทร์ลุน

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาสาขาการท่องเที่ยว
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาววรรวลี จันทร์ทวี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชาสาขานิติศาสตร์บัณฑิต
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายจิระพงศ์ แก้วเถาว์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (4)


room

นางสาวคณิษฐา สิงห์ทอง

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวพรฑิตา ยิ้มยินดี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวพุทธชาติ เทียมทอง

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวนิธินันท ไชยสุระ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยศิลปากร (1)


room

นางสาวสโรชา มณีฤทธิ์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (1)


room

นางสาวอชิรญาณ์ จันทศร

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1)


room

นายสิทธิเดช นวลศรี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (34)


room

นางสาวนัทธมน ศิวกรภัทรศัย

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาปฐมวัย
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายสุธร บุรีศรี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวประวีณา ล่ำข้อ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายกิติกร คงดี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (3)


room

นายธติพัทธ์ ราชเสนา

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวศรัณย์พร สร้อยคำ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะ
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายวีรพัฒน์ ขันยศ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1)


room

นางสาวพิมพ์ชนก พ่อค้า

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
รูปแบบที่ 2 (โควตา)

มหาวิทยาลัยรังสิต (1)


room

นายธนิษฐ์ พร้อมมูล

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนวัตกรรมดิจิตัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (1)


room

นายมณเฑียร คำจันทร์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2)


room

นางสาวเอมมิกา ปลื้มกลาง

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวศุจินธร น้อย

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (1)


room

นางสาวพัชรินทร์ สมหวังดี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์(ครูรัก(ษ์)ถิ่น
สาขาวิชาปฐมวัย
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (2)


room

นางสาวนราทิพย์ สุทธิโส

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวอรัญญา บุญเกิน

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (3)


room

นางสาวแพรทองธาร สุขเจริญ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและ การจัดการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายญาณะพัชญ์ วงศ์เอก

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายธนโชติ ยศวิชัย

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (10)


room

นางสาวอรุณี ทุมชะ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวกัญญารัตน์ เหมลา

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาล
รูปแบบที่ 2 (โควตา)
room

นางสาวสุภาพร อบมาลี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาล
รูปแบบที่ 2 (โควตา)
room

นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะคุรุศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึกษา
รูปแบบที่ 2 (โควตา)
ดูทั้งหมด

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย (1)


room

นายสหัสวรรษ์ คิดมา

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
คณะ
สาขาวิชานายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (4)


room

นายสนทรรศน์ วังคีรี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
คณะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายอำนาจ วงศ์สาขา

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
คณะ
สาขาวิชาช่างเทคนิคเครื่องกล
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายพันธ์ยศ สุวอ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
คณะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นายจักรภัทร บุญสมภักตร์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
คณะ
สาขาวิชาช่างเทคนิคเครื่องกล
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (1)


room

นายตรัสวิน เจดีย์วงศ์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
คณะ
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (2)


room

นายวิทวัส ทองดี

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คณะ
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)
room

นางสาวปริญญา ใยธา

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คณะ
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ (1)


room

นายประวิทย์ ป้องขันธ์

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
คณะ
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยสารคาม (1)


room

นายพัชรพล ถือนูศร

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยสารคาม
คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (1)


room

นายธนัตถ์ศรัณย์ นามวิชัย

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล (1)


room

นางสาวอชิรญาณ์ วงค์โย่โพ

ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 6 / 6
ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล
คณะ
สาขาวิชา
รูปแบบที่ 1 (Portfolio)