โรงเรียนหนองไผ่

ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนหนองไผ่

สิ่งที่คนกล่าวถึงโรงเรียนหนองไผ่

  • นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง คนดี ระเบียบวินัยและมีคุณธรรม “ กองพันชมพูฟ้า” ซึ่งเป็น Best Practice นี้ทำให้อย่างเป็นระบบ มีความศักดิ์สิทธิ์ เข้มแข็ง ทำทุกวัน ปฏิบัติตามกติกา ตามคำสั่ง นักเรียนจะซึมซับสิ่งที่ทำทุกวัน จนติดเป็นนิสัย เกิดความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักและภูมิใจในโรงเรียน ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป
  • โรงเรียนได้แบ่งปัน เมื่อปีการศึกษา 2551 ในการประกวดระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีโรงเรียนรับแผ่นวีดีทัศน์ “ กองพันชมพูฟ้า” ไปจำนวน 200 กว่าโรงเรียน จากนั้นได้ขยายผลยังโรงเรียนเครือข่ายได้แก่โรงเรียนเพชรละครวิทยา โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม และโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีโรงเรียนมาศึกษาดูงาน ปี56-59 จำนวน 11 โรงเรียน
  • โรงเรียนหนองไผ่มีมีนวัตกรรมเกี่ยวกับระเบียบวินัย คือ “ กองพันชมพูฟ้า “ เริ่มในปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัยและมีคุณธรรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแกนนำในการปฏิบัติหน้าที่ และมีครูคอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • สัญลักษณ์โรงเรียนหนองไผ่ลักษณะเป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจตัวอักษร น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่อยู่ภายใต้ฉัตร 3 ชั้น หมายถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตารับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า "โรงเรียนหนองไผ่" และ "ในพระสังฆราชูปถัมภ์" โค้งตามลักษณะวงกลม

ข่าว ล่าสุด