โรงเรียนหนองไผ่

ข้อมูลครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562/1

# รายชื่อห้องเรียน
ครูที่ปรึกษา
รูป
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวจินตนา วันสาร
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นายเฉลิมชัย พันแนบ
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวจิรวดี แก้วมี
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางญาตา ศรีโคตร
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นายนิรุตต์ มูลสี
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางเริงฤดี โสภาไชย
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 นางสายรุ้ง นิลมูล
11 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร
12 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์
13 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
14 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
15 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
16 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
19 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวศิริประภา ชูเชิด
20 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
21 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายพโยธร ผลพูน
22 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางสาวภาวิไล ไชยโย
23 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นายรชฏ แก้วเกิด
24 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง
25 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 นางเพ็ญประภา นาราศรี
26 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 นายนะรงค์ ทองน้อย
27 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 นางอรสา เสาโกมุท
28 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นายธีรวัฒน์ พันแสง
29 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นายบัณฑิต พวงดอกไม้
30 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นางกรรณิการ์ หัสนัย
31 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางอนัญญา จันทรัตน์
32 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางน้ำอ้อย คุณดี
33 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายยุทธนา นาอุดม
34 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายชัยชนะ  ทองมา
35 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ
36 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์
37 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นางกัญญา หมื่นชนะ
38 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นางสายชล พลสีดา
39 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นางสาวนิตยา ชาตินันท์
40 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
41 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา
42 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
43 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 นายณรงค์ชัย สีสุข
44 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นายสาธาร รวบรัด
45 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
46 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวชาริณา ศรีเหรา
47 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นายนิกร หล้าน้อย
48 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นางโชติรส เปลี่ยมไชย
49 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นายภัทรพล พิมพา
50 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาววิยดา ขุนพรหม
51 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นางสาวนิภาพร วันแต่ง
52 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นายศุภชัย อานพรหม
53 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นายไพรัช ปัดชาเขียว
54 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นายชวุฒิ มากมิ่ง
55 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
56 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
57 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางอรธีรา บุญช่วย
58 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
59 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสุมิตตา  ชนะพันธ์
60 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นายแดนชัย สิงห์สนิท
61 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นางมณี ด้วงนิล
62 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
63 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายมานะ บุญเกิด
64 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวศุภรา สะดา
65 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
66 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสุกัญญา ตันติวโรดม
67 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นายนิมิตร ตันติวโรดม
68 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายสมนึก บุญนาค
69 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางปรารถนา บุญนาค
70 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นางสาวเจริญ ผลฉัตร
71 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นางรัชนีกร ตาลเพชร
72 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
73 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นางสกุลยา พรมเท้า
74 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นางทาริกา วงศ์แก้ว
75 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นางกุมารี ทับทิมหล้า