โรงเรียนหนองไผ่

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

# ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนทั้งหมด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 15 30 45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 26 45
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 25 45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 18 27 45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 17 28 45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 19 26 45
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 17 27 44
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 17 26 43
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 17 26 43
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 31 44
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 21 24 45
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 21 24 45
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 21 23 44
14 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 21 23 44
15 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 20 23 43
16 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 20 22 42
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 20 22 42
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 20 22 42
19 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 31 43
20 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 20 22 42
21 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 19 23 42
22 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 20 22 42
23 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 20 21 41
24 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 19 21 40
25 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 19 21 40
26 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 19 21 40
27 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 19 21 40
28 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 6 34 40
29 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 10 30 40
30 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 12 26 38
31 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 17 23 40
32 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 16 23 39
33 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 15 24 39
34 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 7 33 40
35 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 16 28 44
36 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10 33 43
37 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 33 43
38 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 13 22 35
39 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 13 22 35
40 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 12 22 34
41 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 18 19 37
42 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 9 35 44
43 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 16 28 44
44 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 16 27 43
45 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 12 16 28
46 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 12 16 28
47 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 12 15 27
จำนวนนักเรียน 1,922 คน
หมายเหตุ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561