โรงเรียนหนองไผ่

ข้อมูลตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562/1

# รายชื่อห้องเรียน
ดาวน์โหลด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
14 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
15 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
16 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
19 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
20 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
21 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
22 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
23 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
24 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
25 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
26 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
27 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
28 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
29 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
30 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
31 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
32 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
33 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
34 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
35 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
36 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
37 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
38 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
39 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
40 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
41 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
42 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
43 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
44 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
45 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
46 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
47 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6