โรงเรียนหนองไผ่

ข้อมูลจำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2562

# กลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรชาย บุคลากรหญิง รวมทั้งหมด
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 9 12
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 8 13
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 13 15
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 8 13
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 1 6
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 11 20
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8 10 18
9 ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
10 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
ข้อมูลจำนวนบุคลากร 102 คน