ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
4. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง บันทึกภาพ
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
7. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติ
8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
9. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
10. คณะกรรมการฝ่ายจราจร
11. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (คณิตศาสตร์ )
12. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (วิทยาศาสตร์)
13. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)
14. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาต่างประเทศ)
15. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)
16. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
17. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
18. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
19. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมสภานักเรียน)
20. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)
21. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)
22. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานอาเซียนศึกษา)
23. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
24. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
25. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู