ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายสมปอง ตาลเพชรครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยประธานกรรมการ
2 .นายสมนึก บุญนาคครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
3 .นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสงครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
4 .นายทรงศักดิ์ ศรีภักดีครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
5 .นายณัฐวุฒิ ชัยนอกครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
6 .นายนะรงค์ ชัยนอกครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
7 .นายณรงค์ชัย สีสุขครูคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการและเลขานุการ