ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นางปรารถนา แจ่มอ่วมครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)ประธานกรรมการ
2 .นางสาวนิตยา ชาตินันท์ครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)รองประธาน
3 .นายสมปอง ตาลเพชรครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
4 .นางสายรุ้ง นิลมูลครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
5 .นางเริงฤดี โสภาไชยครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
6 .นายแดนชัย สิงห์สนิทครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
7 .นางสาวกมลวรรณ อิงขนรครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
8 .นางอรสา เสาโกมุทครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
9 .นางสาวเจริญ ผลฉัตรครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
10 .นายไพรัช ปัดชาเขียวครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการ
11 .นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการและเลขานุการ
12 .นางสาวภาวิไล ไชยโยครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ