ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)ประธานกรรมการ
2 .นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)รองประธาน
3 .นางกุมารี ทับทิมหล้าครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)กรรมการ
4 .นายชินกร โสมภาครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)กรรมการ
5 .นายมานะ บุญเกิดครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)กรรมการและเลขานุการ
6 .นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสงครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ