ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นางสาวอารีรัตน์ ขูรวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการฝ่ายประสานงานประธานกรรมการ
2 .นายราชัย แก้วยศครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
3 .นายวัชรวิชญ์ ด้วงทาครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
4 .นางปรารถนา แจ่มอ่วมครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
5 .นางสาวจุฑามาศ อ่อนตาครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
6 .นางสาววิรัตน์ คำเขียนครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
7 .นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
8 .นางอรวรรณ อานพรหมครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
9 .นายศุภชัย อานพรหมครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
10 .นางญาตา ศรีโคตรครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
11 .นายแดนชัย สิงห์สนิทครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
12 .นายสาธาร รวบรัดครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
13 .นายนิมิตร ตันติวโรดมครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
14 .นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
15 .นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
16 .นางสาวภาวิไล ไชยโยครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
17 .นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
18 .นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
19 .นางสาวกมลวรรณ อิงขนรครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
20 .นายยุทธนา นาอุดมครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
21 .นายภัทรพล พิมพาครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการ
22 .นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการและเลขานุการ
23 .นายเฉลิมชัย พันแนบครูคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ