ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นางสาวกมลวรรณ อิงขนรครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ประธานกรรมการ
2 .นายณัฐวุฒิ ชัยนอกครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)กรรมการ
3 .นางกุมารี ทับทิมหล้าครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)กรรมการ
4 .นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)กรรมการ
5 .นายไพรัช ปัดชาเขียวครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)กรรมการ
6 .นายยุทธนา นาอุดมครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)กรรมการและเลขานุการ