ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายศุภชัย อานพรหมครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)ประธานกรรมการ
2 .นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสงครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)กรรมการ
3 .นายพโยธร ผลพูนครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)กรรมการ
4 .นางสุมิตตา ชนะพันธ์ครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)กรรมการ
5 .นายนะรงค์ ทองน้อยครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)กรรมการ
6 .นายนิรุตต์ มูลสีครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)กรรมการและเลขานุการ