ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายแดนชัย สิงห์สนิทครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)ประธานกรรมการ
2 .นายเฉลิมชัย พันแนบครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)กรรมการ
3 .นายณรงค์ชัย สีสุขครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)กรรมการ
4 .นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็กครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)กรรมการ
5 .นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)กรรมการ
6 .นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)กรรมการและเลขานุการ