ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประธานกรรมการ
2 .นางจันทร์ประภา ทองริ้วครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
3 .นายนะรงค์ ทองน้อยครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
4 .นายณัฐวุฒิ ชัยนอกครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
5 .นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสงครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
6 .นายไพรัช ปัดชาเขียวครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
7 .นายนิรุตต์ มูลสีครูคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการและเลขานุการ