ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มครูคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2 .นายยุทธนา นาอุดมครูคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์กรรมการ
3 .นางสาวจุฑามาศ อ่อนตาครูคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์กรรมการ
4 .นางสาวกมลวรรณ อิงขนรครูคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์กรรมการ
5 .นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ครูคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์กรรมการ
6 .นางสาวชาริณา ศรีเหราครูคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ