ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นางโรจณา มาคานครูคณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติประธานกรรมการ
2 .นางสมพิษ สุทธะคณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติกรรมการ
3 .นางอนัญญา จันทรัตน์ครูคณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติกรรมการ
4 .นางสาววรวลัญช์ ทองโคตรคณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติกรรมการ
5 .นางน้ำอ้อย คุณดีครูคณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติกรรมการและเลขานุการ