รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม All Event 8th

รหัสวิชาชุมนุมA403
ครูผู้สอนนางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
จุดประสงค์1. อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. บอกประโยชน์ด้านต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 4. บอกผลกระทบในด้านต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 3
การรับรับเอง
Go to back page