รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม แฮนด์เมด(handmade)

รหัสวิชาชุมนุมA402
ครูผู้สอนนางวนิดา สารสิทธิ์
จุดประสงค์1. เพื่อให้คนสมัยใหม่เล็งเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้
2. เพื่อลดขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ของชุมชน
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนรื่นเรงรมณ์
การรับออนไลน์
Go to back page