รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ศิลปินน้อย

รหัสวิชาชุมนุมA405
ครูผู้สอนนายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
จุดประสงค์1. พื้นฐานการออกแบบ
2. การสร้างสรรค์งานออกแบบ
3. การวิจารณ์งานศิลปะ
4. สืบสานภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทย
5. การจัดนิทรรศการศิลปะ
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องศิลปะ(กิจจา 2)
การรับออนไลน์
Go to back page