รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม สหกรณ์โรงเรียน

รหัสวิชาชุมนุมA404
ครูผู้สอนนางสาววีรนุช มาแก้ว
จุดประสงค์1 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2 เพื่อทบทวนความรู้และปรับพื้นฐานความเข้าใจทางด้านความรู้ให้ตรงกัน
3 เพื่อแนะแนวการศึกษาและอธิบายรายวิชา
จำนวนที่รับ19 คน
สถานที่เรียนสหกรณ์
การรับออนไลน์
Go to back page