รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ชุมนุมวิถีพอเพียง

รหัสวิชาชุมนุมA407
ครูผู้สอนนางสุมิตตา  ชนะพันธ์
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ้พียง
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการดำรงขีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนสวนเศรษฐกิจพอเพียง
การรับออนไลน์
Go to back page