รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม แนะแนว

รหัสวิชาชุมนุมA406
ครูผู้สอนนายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องแนะแนว
การรับออนไลน์
Go to back page