รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม บ้านรำไทย

รหัสวิชาชุมนุมA409
ครูผู้สอนนายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
จุดประสงค์1.มีความรู้เรื่องนาฏยศัพย์เบิ้องต้น
2.มีทักษะในการรำที่ถูกต้องสวยงาม
3.กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์
4.มีทักษะในการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวในการแสดง
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องนาฏศิลป์ (4301)
การรับออนไลน์
Go to back page