รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย

รหัสวิชาชุมนุมA410
ครูผู้สอนนางพวงรัตน์ จิตอารี
จุดประสงค์1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. รู้จักวิธีการใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง
3. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหา
4. รู้จักงานภายทุกงานในห้องสมุด
5. รู้จักการเสียสละเวลาในการทำงานในห้องสมุด
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
การรับออนไลน์
Go to back page