รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ผลงานสร้างสรรค์ GSP

รหัสวิชาชุมนุมA411
ครูผู้สอนนายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP
2.เพื่อให้นักเรียนใช้โปรแกรม GSPสร้างรูปสร้างสรรค์ได้
3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องคอม4102
การรับออนไลน์
Go to back page