รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม

รหัสวิชาชุมนุมA414
ครูผู้สอนนางสาวชาริณา ศรีเหรา
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องโสตทัศนศึกษา
การรับออนไลน์
Go to back page