รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ปริศนาอักษรไข้ว

รหัสวิชาชุมนุมA415
ครูผู้สอนนางรัชนีกร ตาลเพชร
จุดประสงค์1.มีความรู้ความสามารถด้านการคืด วิเคราะห์เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการตามศ้กยภาพ
2.มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5.มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องเรียน ม.2/8
การรับออนไลน์
Go to back page