รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชาชุมนุมA417
ครูผู้สอนนางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
จุดประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องเกียรติยศ
การรับออนไลน์
Go to back page