รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม O-Net คณิตศาสตร์ ม.6

รหัสวิชาชุมนุมA418
ครูผู้สอนนายนิมิตร ตันติวโรดม
จุดประสงค์1.เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ O-NET
2. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
3. ฝึกวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง ม.6/2
การรับออนไลน์
Go to back page