รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม To Be Number One

รหัสวิชาชุมนุมA420
ครูผู้สอนนายไพรัช ปัดชาเขียว
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์กิจกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด
3.เพื่อสร้างให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ในการทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ดี
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง To Be Number One
การรับออนไลน์
Go to back page