รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม คำคม ม.4-6

รหัสวิชาชุมนุมA421
ครูผู้สอนนางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
จุดประสงค์1.นักเรียนบอกอุปกรณ์ที่ใช้เล่นคำคมได้อย่างถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ในคำคมได้อย่างถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถเล่นคำคมได้อย่างถูกต้อง
4.นักเรียนสามารสาธิตวิธีการเล่นคำคมได้อย่างถูก 5.สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคำคมได้
6. นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ในคำคมได้อย่างน้อย 50 คำขึ้นไป
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การรับออนไลน์
Go to back page