รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ดาราศาสตร์

รหัสวิชาชุมนุมA423
ครูผู้สอนนางสาวศุภรา สะดา
จุดประสงค์1.สืบค้นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
2.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
3.จัดทำแผ่นพับ
4.เผยแพร่เอกสาร
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2103
การรับออนไลน์
Go to back page