รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม อาเซี่ยนศึกษา

รหัสวิชาชุมนุมA424
ครูผู้สอนนางปรารถนา บุญนาค
จุดประสงค์ 1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจสมาคมอาเซียน
2. ประเทศไทยกับความสัมพันธ์สมาคมอาเซียนในทุกด้าน
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องเรียน 5203
การรับออนไลน์
Go to back page