รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ภูมิปัญญาไทย

รหัสวิชาชุมนุมA426
ครูผู้สอนนางมณี ด้วงนิล
จุดประสงค์1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามรถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยได้
2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์การแบ่งประเภทสาขาของภูมิปัญญาไทยได้
3.นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริม
5.นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 5305
การรับออนไลน์
Go to back page