รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม นิทานชาดก

รหัสวิชาชุมนุมA427
ครูผู้สอนนางญาตา ศรีโคตร
จุดประสงค์1.ให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงนิทานชาดก
2. เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียน
3. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ช่วยสะท้อนให้นักเรียนเห็นสภาพของสังคมในอดีต วิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนประเพณี
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องสภานักเรียน
การรับออนไลน์
Go to back page