รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ติวเตอร์ชีววิทยา

รหัสวิชาชุมนุมA433
ครูผู้สอนนางอรวรรณ อานพรหม
จุดประสงค์1.เพื่อศึกษากฎของเมนเดล
2. เพื่อศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
3. เพื่อศึกษากฎนอกเหนือพันธุกรรมของเมนเดล
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายมิวเทชัน
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2203
การรับออนไลน์
Go to back page