รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชาชุมนุมA434
ครูผู้สอนนางจันทร์ประภา ทองริ้ว
จุดประสงค์1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อปลูกจิตสำนึกทีดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
4.เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่รับ23 คน
สถานที่เรียนอาคารพัสตรา
การรับรับเอง
Go to back page